کلاس بازیگری👈تفاوتهای بازیگری در سینما و تاتر
👈ارتباط سینما و عکاسی و نقاشی و بازیگری
👈ارتباط اندازه نما و اندازه ی بازی
👈تاثیر زاویه نماهای مختلف در  بازی بازیگر
👈میزانسن در سینما در مقایسه با میزانسن در تاتر
👈 انواع حرکت دوربین و رقص میان بازیگر و دوربین
👈تاثیر لنز در بازی بازیگر 
👈خلق لحظات خلوت شخصی در بازیگری مقابل دوربین
👈 خط فرضی و خط چهارم
👈کاربرد چشم سوم و گوش سوم در سینما

استاد نادر نادرپور