کلاس بازیگریکلاسهای بازیگری به همراه اجرای پایان دوره و بازی در فیلمهای تولیدی موسسه.

ثبت نام دور جدید کلاسها با 20 درصد تخفیف